ਅਜ਼ਾਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਅਜ਼ਾਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.